Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
z dnia 4 listopada 2020 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

 

Na podstawie art. 14 ust.4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1479.), wprowadzam:

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie zwany dalej Regulaminem, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 2. Zobowiązuję kierowników działów i innych komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z jego treścią, a pracowników Biblioteki do jego stosowania.
 3. Regulamin mają obowiązek znać i stosować wszyscy pracownicy merytoryczni zatrudnieni w agendach udostępniania zbiorów MBP (bibliotekarze) – Centralna Wypożyczalnia , filie oraz Czytelnia Naukowa.
 4. Zobowiązuję Bibliotekarzy do zapoznawania czytelników z treścią Regulaminu poprzez umieszczenie go w widocznych dla czytelników miejscach jednocześnie informując o najistotniejszych dla czytelnika/użytkownika zasadach regulaminowych.
 5. Traci moc dotychczasowy Regulamin Korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie z dnia 18 maja 2018 r.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Chorzowie z  dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

REGULAMIN
korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie oraz prawa i obowiązki jej użytkowników.

Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym, działająca na podstawie:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie (zwana w dalszej części Regulaminu Biblioteką) jest samorządową instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta.
 2. Prawo korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu posiadającemu zameldowanie na terenie Polski lub numer PESEL.
 3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest dozwolone na użytek własny z poszanowaniem praw autorskich  i bezpłatnie z wyjątkiem opłat wynikających z § 9 Regulaminu (zał. nr 3 - wykaz usług i opłat).
 4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Ze zbiorów i usług Biblioteki nie mogą korzystać:
  1. osoby, które nie są zarejestrowane w Bibliotece i nie posiadają aktualnej karty czytelnika
  2. osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, opłaty regulaminowe, koszty postępowania windykacyjnego),
  3. osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub będące pod wpływem innych środków odurzających czy substancji psychotropowych,
  4. osoby, które swoim zachowaniem bądź z powodu higieny osobistej zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki.     

§2

 1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, adres siedziby: ul. Sobieskiego 8, 41-500 Chorzów, kontakt mailowy pod adresem: dyrekcja@biblioteka.chorzow.pl
 2. Dane osobowe czytelników, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu  wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@biblioteka.chorzow.pl.
 4. Dane osobowe czytelników przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe czytelników nie będą udostępniane ani przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe czytelnika będą przechowywane do czasu wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych lub do 3 lat po zakończeniu jego aktywności jako czytelnika
  z wyłączeniem sytuacji kiedy jest jej dłużnikiem.
 7. Każdy czytelnik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez czytelnika danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od jego zgody. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia jednak korzystanie z zasobów biblioteki.
 9. Decyzje dotyczące danych osobowych czytelnika nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zostanie zastosowane wobec nich profilowanie.
 10. Każdy czytelnik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Bibliotekę, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.  Ponadto, czytelnik posiada prawo do usunięcia swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych czytelnika jest równoznaczne z brakiem zgody Biblioteki na dalsze korzystanie przez czytelnika z jej zasobów, pod warunkiem, że nie jest on dłużnikiem Biblioteki.

WYPOŻYCZANIE
§3

 1. Czytelnik zapisujący się do Biblioteki winien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Biblioteki, okazać do wglądu aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz wypełnić kartę zapisu. Wzór karty zapisu stanowi załącznik nr 1.
 2. Przy zapisie osoby niepełnoletniej podstawą jest okazany dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego lub pełnoletniej osoby poręczającej
 3. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianach danych zawartych w karcie własnej zapisu, osoby poręczającej lub za którą poręcza.
 5. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 6. Do elektronicznego udostępniania zbiorów i usług Biblioteki służy ważna karta czytelnika z kodem kreskowym (załącznik nr 2 wzór Karty czytelnika).
 7. W przypadku okazania karty czytelnika w wersji elektronicznej np. na smartfonie, Biblioteka ma prawo do weryfikacji tożsamości czytelnika
 8. Czytelnik otrzymuje tylko jedną kartę czytelnika, która upoważnia do korzystania ze zbiorów we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie,
 9. Kartę czytelnika czytelnik otrzymuje na podstawie karty zapisu i okazanego dowodu tożsamości, a w przypadku osoby niepełnoletniej na podstawie karty zapisu osoby niepełnoletniej i okazanego dowodu tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego lub osoby poręczającej.
 10. Poręczycielem osoby niepełnoletniej nie może być osoba mająca nierozliczone zobowiązania wobec Biblioteki (dłużnik).
 11. Karta czytelnika jest własnością Biblioteki. Utratę lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Koszt wystawienia duplikatu karty ponosi czytelnik. Duplikat karty wydaje się czytelnikowi w 7 dni po wypełnieniu przez niego zgłoszenia o utracie lub zniszczeniu karty według wzoru na Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz okazaniu dowodu tożsamości.
 12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie – czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.
 13. Podając przy zapisie adres e-mail czytelnik dostaje hasło umożliwiające zalogowanie się na indywidualne konto internetowe dostępne w katalogu elektronicznym Biblioteki na stronie biblioteka.chorzow.pl. Za pośrednictwem konta można zamawiać lub rezerwować materiały biblioteczne.
 14. Biblioteka umożliwia zamówienia i rezerwacje materiałów bibliotecznych. Zamówienia lub rezerwacje można zgłosić osobiście lub poprzez logowanie w katalogu SOWA. Zarezerwowane materiały należy odebrać w terminie do 5 dni od dnia przekazania przez Bibliotekę informacji o możliwości odbioru. Po upływie terminu odbioru zamówione materiały mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom.
 15. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 16. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 woluminy jednak nie więcej niż 6 w całej sieci placówek oraz 5 czasopism (wypożyczanie czasopism dotyczy wyłącznie filii bibliotecznych) na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 17. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej (dokonać prolongaty) książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub ustalić krótszy termin wypożyczenia, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.
 18. Prolongaty można dokonać za pomocą karty bibliotecznej lub podając jej numer:
  1. u bibliotekarza w agendzie, w której wypożyczone zostały materiały
  2. telefonicznie
  3. mailowo
  4. za pośrednictwem internetowego konta użytkownika dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki
   Wypożyczone pozycje można przedłużyć 3 razy.
 19. Zwrotu wypożyczonych książek należy dokonać w bibliotece (filii), w której zostały wypożyczone.
 20. Jeżeli poszukiwana przez czytelnika książka znajduje się w zasobach innej biblioteki, Biblioteka może ją na pisemną prośbę czytelnika sprowadzić i udostępnić na miejscu w Czytelni przy ul. J. Sobieskiego 8. Czytelnik pokrywa koszty sprowadzenia i odesłania książki oraz koszt korespondencji związanej z wypożyczeniem.
 21. Czytelnik, którego zobowiązania wobec Biblioteki nie przekraczają kwoty 2 zł, jednorazowo do czasu uregulowania powyższej należności ma prawo do wypożyczenia 1 książki na okres 30 dni. Jeżeli przy kolejnej wyzycie w Bibliotece należność nie zostanie uregulowana, konto czytelnika zostanie zablokowane.

WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻKI MÓWIONEJ
§4

 1. Prawo korzystania z wypożyczalni książki mówionej w Filii nr 19 przy ul. J. Kilińskiego 2 przysługuje każdemu posiadającemu Kartę czytelnika.
 2. Wypożyczeń ze zbiorów książki mówionej dokonuje się według zasad określonych w § 1,2 i 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Książki mówione na kasetach magnetofonowych oraz płytach CD wypożyczane są w następujący sposób:
  • czytelnikom niewidomym, słabowidzącym – maksymalnie 4 tytuły na okres 60 dni,
  • pozostałym czytelnikom – maksymalnie 2 tytuły na okres 30 dni.
 4. W wypożyczalni książki mówionej istnieje możliwość przegrania jednorazowo kilku tytułów książek, zapisanych cyfrowo do odtwarzania przez urządzenie CZYTAK
 5. Dla czytelników niewidomych, niedowidzących lub innych niepełnosprawnych, którzy mają ograniczoną możliwość czytania, w ramach dozwolonego użytku publicznego utworów chronionych biblioteka wykonuje na rzecz czytelnika kopię utworu w tak zwanym „dostępnym formacie”.

 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
§5

 1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera karę pieniężną według zasad określonych w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Biblioteka może wysyłać upomnienia w związku z nieterminowym zwrotem materiałów bibliotecznych w formie e-maili, smsów lub korespondencji listownej, której koszt pokrywa czytelnik.
 3. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do osoby poręczającej.
 4. Opłaty za nieterminowy zwrot pobierane są niezależnie od tego czy zostało wysłane upomnienie.
 5. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień uchyla się od obowiązku zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowania kar regulaminowych, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. W Bibliotece obowiązuje „Procedura dochodzenia należności za zwrot materiałów bibliotecznych od czytelników MBP w Chorzowie”.

CZYTELNIA NAUKOWA I CZASOPISM
§6

 1. Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Do czasopism bieżących czytelnik ma wolny dostęp.
 3. Czytelnik korzystający z czytelni powinien:
  1. zgłosić chęć skorzystania ze zbiorów czytelni bibliotekarzowi,
  2. pozostawić torby, plecaki, itp. oraz wierzchnie okrycie na wieszaku lub w wyznaczonym miejscu.
  3. okazać kartę czytelnika.
 4. W czytelni czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych, jak i materiałów własnych. Fakt wniesienia do czytelni materiałów własnych czytelnik powinien każdorazowo zgłosić bibliotekarzowi.

POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
§7

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych.
 2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem lub udostępnieniem. Zauważone uszkodzenia powinny być odnotowane przez bibliotekarza w opisie dokumentu.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik.
 4. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora o tym samym tytule i tym samym lub późniejszym roku wydania.
 5. W przypadku niemożliwości zwrócenia tej samej pozycji czytelnik może, za zgodą i w porozumieniu z kierownikiem placówki bibliotecznej:
  1. dostarczyć inną pozycję przydatną Bibliotece, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej niezwróconej pozycji lub
  2. uiścić ryczałtową opłatę w wysokości określonej w „Procedurze dochodzenia należności za zwrot materiałów bibliotecznych od czytelników MBP w Chorzowie”.
 6. W przypadku wypożyczenia wydawnictwa wielotomowego i niezwrócenia lub zniszczenia jednego tomu czytelnik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.
 7. Uiszczenie kary regulaminowej nie zwalnia czytelnika z obowiązku zwrotu zbiorów bibliotecznych, które są własnością Biblioteki.

STANOWISKA KOMPUTEROWE I INTERNET
§8

 1. Biblioteka udostępnia komputery i internet w celach informacyjnych i edukacyjnych, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron przedstawiających treści pornograficzne, faszyzujące, rasistowskie, propagujące przemoc i terroryzm. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 2. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz blokować dostęp do stron niepożądanych
 3. Do korzystania z komputerów uprawnieni są Czytelnicy po okazaniu karty czytelnika.
 4. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1 godziny, który może być przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.
 5. Użytkownikowi, który korzysta ze stanowiska komputerowego zabrania się jakichkolwiek ingerencji w system informatyczny i oprogramowanie.
 6. Bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika podczas pracy przy komputerze. Jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem, bądź inne niepożądane, ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.
 7. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.
 8. Opłaty związane z użytkowaniem komputera i internetu pobierane są według zasad określonych w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.
 10. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada materialnie użytkownik.

OPŁATY
§9

 1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie z komputerów i internetu w Bibliotece jest bezpłatne.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art. 14 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1479):
  • za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
  • za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
  • poniesione wydatki związane z dochodzeniem należności za niezwrócenie
   w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych
 3. Usługi reprograficzne na użytek czytelników wykonuje się w Bibliotece zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1231).
 4. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu i wysokości opłat zawarte są w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik nr 3do niniejszego Regulaminu.
 5. Za opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie.

PRZEPISY PORZĄDKOWE
§10

 1. W czytelniach oraz przy korzystaniu z komputerów zabrania się: korzystania z telefonów komórkowych oraz prowadzenia głośnych rozmów, spożywania posiłków i napojów.
 2. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

SKARGI I WNIOSKI
§11

Czytelnicy mają prawo wpisać swoje skargi i wnioski do książki skarg i wniosków, dostępnej w każdej filii i agendzie Biblioteki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12

 1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z Biblioteki podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej na pisemny wniosek kierownika filii lub agendy.
 3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki.
 4. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie nadany przez Dyrektora Biblioteki wchodzi w życie z dniem
 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Chorzowie z dnia 18 maja 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Używamy Cookie

Na stronie internetowej
wykorzystywane są pliki cookies,
czyli małe pliki umożliwiające
prawidłowe wyświetlanie treści
oraz analizy ruchu na stronie.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE