Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Regulamin wynajmu pomieszczeń i organizacji wydarzeń

Załącznik do Zarządzenia nr 15/2021
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

 

 

Regulamin wynajmu pomieszczeń i organizacji wydarzeń
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

§1

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obejmują wszystkich Najemców, zatrudnione przez nich osoby oraz uczestników imprez.
 2. Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

           Wynajmujący –Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie, zwane dalej: MBP
           Najemca – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna lub instytucja dokonująca rezerwacji i wynajmu pomieszczenia. Pod pojęciem Najemcy rozumie się także
           osoby trzecie działające w imieniu Najemcy, na jego rzecz lub z jego polecenia (podwykonawcy, zleceniobiorcy).
           Organizator – Miasto Chorzów
           Wydarzenie – przedsięwzięcie organizowane przed podmioty zewnętrzne (najemców) lub współorganizowane z MBP

 §2

 1. Wynajem pomieszczeń i organizacja wydarzeń każdorazowo odbywa się na zasadzie indywidualnych ustaleń z MBP. Rezerwacje odbywają się drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie z podaniem danych Organizatora (Najemny), charakteru lub opisu organizowanego wydarzenia z wyjątkiem wydarzeń współorganizowanych z MBP.
 2. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez MBP jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
 3. W przypadku wynajmu lub organizacji wydarzenia – z pominięciem organizacji imprez urodzinowych dla dzieci, lekcji bibliotecznych, spotkań z czytelnikami oraz innych imprez organizowanych przez MBP – odpłatność i warunki najmu ustala się indywidualnie w formie umowy wyrażonej na piśmie.
 4. Zasady organizacji imprez urodzinowych dla dzieci współorganizowanych przez MBP zawarte są
  w wyrażonej na piśmie umowie (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zwanego na potrzeby umowy Najemcą:
  a. MBP zapewnia przygotowanie i przeprowadzenie imprezy urodzinowej ― wg scenariusza opartego na wybranej wspólnie z Najemcą
      książce.
  b. W przypadku organizacji urodzin stosuje się cennik osobny dla grup dzieci do 6 osób i grup dzieci w ilości 7-12 osób.
  c. Poczęstunek (np. tort, słodycze, owoce, napoje) oraz naczynia jednorazowe (talerzyki, sztućce, serwetki) przygotowują i finansują
      rodzice/opiekunowie. Napoje dla dzieci powinny znajdować się w kartonikach lub butelkach typu „niekapek".
  d. Za ewentualne szkody zaistniałe podczas imprezy urodzinowej odpowiada Najemca.
  e. Rodzice nie muszą sprawować dozoru nad dziećmi podczas trwania imprezy (opiekę nad dziećmi przejmują pracownicy Biblioteki),
      jednocześnie zobowiązują się nie dochodzić roszczeń w przypadku ewentualnych zdarzeń losowych.
   f. Imprezy urodzinowe przeznaczone są dla dzieci w przedziale wiekowym 6-11 lat
 5. MBP może odmówić możliwości wynajmu, jeżeli będą przesłanki świadczące o tym, że charakter wydarzenia może naruszać dobre imię Wynajmującego, głosić treści agresywne, demoralizujące, agitujące politycznie lub religijnie lub jeżeli podejrzewa się możliwość stosowania nieuczciwych praktyk handlowych.
 6. MBP nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się w trakcie Wydarzenia oraz za jakość
  i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za Wydarzenie bierze w całości na siebie Najemca.
 7. MBP nie ma obowiązku promowania wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno – marketingowymi zajmuje się Najemca bądź wskazany przez niego na piśmie podmiot. Wynajem sali nie nosi znamion współorganizacji.
 8. W wynajętych pomieszczeniach zabrania się bezpośredniego mocowania do ścian i wyposażenia (klejenia, przykręcania, przybijania) elementów scenograficznych, plakatów oraz tabliczek informacyjnych. Sposób montażu wszelkich elementów scenografii, reklam itp. oraz montaż urządzeń technicznych i korzystanie z instalacji odbywa się w uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem MBP.
 9. Najemca zobowiązuje się do respektowanie wszystkich zasad niniejszego Regulaminu w tym utrzymania porządku, przestrzegania zasad sanitarnych i p.poż. BHP oraz pokrycia kosztów zaistniałych zniszczeń w czasie trwania wydarzenia przez jego uczestników – na podstawie sporządzonego protokołu obu stron. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń w których będą przebywać uczestnicy wydarzenia.
 10. Wynajem pomieszczeń i organizacja wydarzeń nie może kolidować z bieżącą działalnością MBP.
 11. Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości w wynajmowanych pomieszczeniach.
 12. W pomieszczeniach MBP obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywaniu napojów alkoholowych oraz wszelkich innych środków odurzających.
 13. MBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę lub uczestników Wydarzenia w pomieszczeniach MBP w tym za ich utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie.
 14. Wynajem i organizacja wydarzeń jest możliwa w godzinach pracy MBP.

§3

 1. Cennik wynajmu pomieszczeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Cennik uwzględnia rozróżnienie stawek dla podmiotów komercyjnych i dla instytucji oświatowych, kulturalnych oraz organizacji pozarządowych działających non-profit.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MBP może odstąpić od pobierania opłaty lub ją obniżyć. Może to nastąpić tylko w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez Najemcę pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.
 3. Nie pobiera się opłat za wynajem w przypadku współorganizacji wydarzenia z MBP.
 4. W przypadku najmu długoterminowego (co najmniej 10 terminów) dopuszcza się możliwość negocjacji stawek za wynajem. Maksymalna obniżka może wynosić 50% stawki podstawowej.

§4

 1. Kwota należna MBP za wynajem powinna być wpłacona przelewem na konto bankowe MBP  w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed datą planowanego wydarzenia, na podstawie  faktury wystawionej przez MBP.
 2. Wpłaty można dokonać bezpośrednio na  konto bankowe:

            Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie
            Ul. J. Sobieskiego 8
            41-500 Chorzów
            Konto nr: 50 1050 1243 1000 0010 0000 4166

§5

W przypadku okoliczności niezależnych od MBP (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa, itp.) MBP zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia bądź odłożenia w czasie wynajmu.

§6

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§8

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujące w MBP zamieszczono na stronie www.biblioteka.chorzow.pl i mają odpowiednie zastosowanie na gruncie niniejszego Regulaminu, przy czym podstawą przetwarzania danych osób fizycznych będących Najemcami przez MBP jest art. 6 ust. 1 lit. B) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

 

Załącznik nr 1
do Regulamin wynajmu pomieszczeń i organizacji wydarzeń
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

 

UMOWA NAJMU nr ….

urodziny dziecka

(wzór)

 

zawarta w dniu ………………… 202… roku w Chorzowie pomiędzy:

Miejską Biblioteką Publiczną w Chorzowie z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8, 41-500 Chorzów,

NIP: 627-10-58-463, REGON: 000280956 wpisaną do rejestru miejskich instytucji kultury w Księdze Rejestrowej pod numerem 2

reprezentowaną przez: …………………………… – Dyrektora,

zwaną dalej MBP

a

………………………………….……….. właścicielką firmy ……………………………………………………

 

z siedzibą/zamieszkałą w ………………………. przy ul…………………………,
NIP ……………………….. zwaną dalej Najemcą.

 

 §1

Przedmiotem umowy jest wynajem pomieszczenia w Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie znajdującej się przy
ul. ……………………………… w celu organizacji imprezy urodzinowej dziecka w dniu …………………………. 202…. roku w godzinach …………….. .

§2

Zasady organizacji imprez urodzinowych dla dzieci znajdują się w Regulaminie wynajmu pomieszczeń i organizacji wydarzeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie przyjętym Zarządzeniem Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie nr 15/2021 z dnia 27 października 2021 r.

§3

Zasady organizacji imprez urodzinowych:

       a. MBP zapewnia przygotowanie i przeprowadzenie imprezy urodzinowej ― wg scenariusza opartego na wybranej wspólnie z Najemcą książce.
       b. W przypadku organizacji urodzin stosuje się cennik osobny dla grup dzieci do 6 osób i grup dzieci w ilości 7-12 osób.
       c. Poczęstunek (np. tort, słodycze, owoce, napoje) oraz naczynia jednorazowe (talerzyki, sztućce, serwetki) przygotowują i finansują
           rodzice/opiekunowie. Napoje dla dzieci powinny znajdować się w kartonikach lub butelkach typu „niekapek".
       d. Za ewentualne szkody zaistniałe podczas imprezy urodzinowej odpowiada Najemca. Na tę okoliczność strony spisują notatkę - protokół
           strat.
       e. Rodzice nie muszą sprawować dozoru nad dziećmi podczas trwania imprezy (opiekę nad dziećmi przejmują pracownicy Biblioteki),
           jednocześnie zobowiązują się nie dochodzić roszczeń w przypadku ewentualnych zdarzeń losowych.

§4

 1. Za organizację urodzin dla grupy dzieci w ilości ……. należna jest opłata w wysokości …….. zł
 2. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio na  konto bankowe:

            Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie
            Ul. J. Sobieskiego 8
            41-500 Chorzów
            Konto nr: 50 1050 1243 1000 0010 0000 4166
            w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed datą planowanego wydarzenia, na podstawie  faktury wystawionej przez MBP.
       3. W przypadku nie uiszczenia należności za organizację urodzin, MBP ma prawo odmówić organizacji wydarzenia

§5

 1. Najemca zobowiązuje się do respektowanie wszystkich zasad niniejszego Regulaminu w tym utrzymania porządku, przestrzegania zasad sanitarnych i p.poż. BHP oraz pokrycia kosztów zaistniałych zniszczeń w czasie trwania wydarzenia przez jego uczestników – na podstawie sporządzonego protokołu obu stron. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń w których będą przebywać uczestnicy wydarzenia.
 2. Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystości w wynajmowanych pomieszczeniach.
 3. MBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę lub uczestników Wydarzenia w pomieszczeniach MBP w tym za ich utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie.

§6

           Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić jedynie w przypadku:
                a) porozumienia Stron;
                b) oświadczenia jednej ze Stron o jego rozwiązaniu w przypadku niemożności realizacji jej postanowień na skutek siły wyższej;

 

               MBP                                                                                                                NAJEMCA

 

                              ..........................................                                                                                 ............................................

 

 

 

Załącznik nr 2
do Regulamin wynajmu pomieszczeń i organizacji wydarzeń
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

 

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ – podane w PLN brutto

 

Pomieszczenie, adres

Zakres czasowy

Cena (brutto)

dla podmiotu komercyjnego

Cena (brutto)

dla instytucji edukacyjnych, kulturalnych i organizacji pozarządowych

Sala konferencyjna

Filia nr 19 ul. Kilińskiego 2

Do 2 godzin

Powyżej 2 godzin

120,00 zł

200,00 zł

40,00 zł

60,00 zł

Czytelnia

Filia nr 19 ul. Kilińskiego 2

Do 2 godzin (grupa max 8 os.)

 

60,00 zł

30,00 zł

Sala zajęć

Filia nr 2 ul. Ryszki 11a

Do 2 godzin

Powyżej 2 godzin

100,00 zł

150,00 zł

40,00 zł

60,00 zł

Sala zajęć

Filia nr 18 ul. Gwarecka 2

Do 2 godzin

Powyżej 2 godzin

100,00 zł

150,00 zł

40,00 zł

60,00 zł

 

 

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZENIA NA ORGANIZACJĘ URODZIN DLA DZIECI

Pomieszczenie, adres

Ilość uczestników

Cena (brutto)

Filia nr 19 ul. Kilińskiego 2, Filia nr 2 ul. Ryszki 11a, Filia nr 18 ul. Gwarecka 2

do 6 osób

7-12 osób

100,00 zł

150,00 zł

 

Powyższe stawki obejmują opłaty z tytułu wynajmu, koszty eksploatacyjne (energia, woda, ogrzewanie), korzystanie z urządzeń sanitarnych.

 

Chorzów, dn. 12.01.2022 r.

Używamy Cookie

Na stronie internetowej
wykorzystywane są pliki cookies,
czyli małe pliki umożliwiające
prawidłowe wyświetlanie treści
oraz analizy ruchu na stronie.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE