Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka.chorzow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2000-11-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-15

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-12-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Wyłączenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Jagiellończyk-Juraś (e-mail: dyrekcja@biblioteka.chorzow.pl  tel.: 32 241 38 48). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Filia nr 2, ul. Ryszki 11a

 • Wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach: TAK
 • Podjazdy: Poziom 0
 • Winda: Poziom 0
 • Możliwość przemieszczania się pomiędzy piętrami (winda wewnętrzna): Jeden poziom
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych: TAK
 • Wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń: TAK
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem: TAK
 • Urządzenia i oferta dla osób z dysfunkcją wzroku: NIE
 • Pętla indukcyjna: NIE
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem (przewijak): NIE
 • Własny parking: NIE
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu instytucji: TAK
 • Oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym: NIE
 • Tłumacz języka migowego: NIE

Filia nr 3, ul. Kasprowicza 2

 • Wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach: TAK
 • Podjazdy: NIE
 • Winda: TAK
 • Możliwość przemieszczania się pomiędzy piętrami (winda wewnętrzna): Jeden poziom
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych: NIE
 • Wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń: TAK
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem: TAK
 • Urządzenia i oferta dla osób z dysfunkcją wzroku: NIE
 • Pętla indukcyjna: NIE
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem (przewijak): NIE
 • Własny parking: NIE
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu instytucji: NIE
 • Oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym: NIE
 • Tłumacz języka migowego: NIE

Filia nr 4, Plac Waryńskiego  4

 • Wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach: TAK
 • Podjazdy: Poziom 0
 • Winda: Poziom 0
 • Możliwość przemieszczania się pomiędzy piętrami (winda wewnętrzna): Jeden poziom
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych: NIE
 • Wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń: TAK
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem: TAK
 • Urządzenia i oferta dla osób z dysfunkcją wzroku: NIE
 • Pętla indukcyjna: NIE
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem (przewijak): NIE
 • Własny parking: NIE
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu instytucji: NIE
 • Oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym: NIE
 • Tłumacz języka migowego: NIE

Filia nr 5, Plac Mickiewicza  4

 • Wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach: NIE
 • Podjazdy: NIE
 • Winda: NIE
 • Możliwość przemieszczania się pomiędzy piętrami (winda wewnętrzna): Jeden poziom
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych: NIE
 • Wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń: TAK
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem: TAK
 • Urządzenia i oferta dla osób z dysfunkcją wzroku: NIE
 • Pętla indukcyjna: NIE
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem (przewijak): NIE
 • Własny parking: NIE
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu instytucji: TAK
 • Oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym: NIE
 • Tłumacz języka migowego: NIE

Filia nr 6, ul. E. Hankego 6

 • Wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach: TAK
 • Podjazdy: Poziom 0
 • Winda: Poziom 0
 • Możliwość przemieszczania się pomiędzy piętrami (winda wewnętrzna): Jeden poziom
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych: TAK
 • Wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń: TAK
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem: TAK
 • Urządzenia i oferta dla osób z dysfunkcją wzroku: NIE
 • Pętla indukcyjna: NIE
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem (przewijak): NIE
 • Własny parking: NIE
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu instytucji: NIE
 • Oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym: NIE
 • Tłumacz języka migowego: NIE

Filia nr 9, ul. Prusa 7

 • Wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach: TAK
 • Podjazdy: Poziom 0
 • Winda: Poziom 0
 • Możliwość przemieszczania się pomiędzy piętrami (winda wewnętrzna): Jeden poziom
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych: TAK
 • Wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń: TAK
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem: TAK
 • Urządzenia i oferta dla osób z dysfunkcją wzroku: NIE
 • Pętla indukcyjna: NIE
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem (przewijak): NIE
 • Własny parking: NIE
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu instytucji: NIE
 • Oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym: NIE
 • Tłumacz języka migowego: NIE

Filia nr 14, ul. Opolska 4

 • Wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach: TAK
 • Podjazdy: Poziom 0
 • Winda: Poziom 0
 • Możliwość przemieszczania się pomiędzy piętrami (winda wewnętrzna): Jeden poziom
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych: NIE
 • Wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń: TAK
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem: TAK
 • Urządzenia i oferta dla osób z dysfunkcją wzroku: NIE
 • Pętla indukcyjna: NIE
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem (przewijak): NIE
 • Własny parking: NIE
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu instytucji: TAK
 • Oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym: NIE
 • Tłumacz języka migowego: NIE

Filia nr 18, ul. Gwarecka 4

 • Wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach: TAK
 • Podjazdy: TAK
 • Winda: NIE
 • Możliwość przemieszczania się pomiędzy piętrami (winda wewnętrzna): Jeden poziom
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych: NIE
 • Wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń: TAK
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem: TAK
 • Urządzenia i oferta dla osób z dysfunkcją wzroku: NIE
 • Pętla indukcyjna: NIE
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem (przewijak): NIE
 • Własny parking: NIE
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu instytucji: NIE
 • Oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym: NIE
 • Tłumacz języka migowego: NIE

Filia nr 19, ul. Kilińskiego 2

 • Wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach: TAK
 • Podjazdy: TAK
 • Winda: TAK
 • Możliwość przemieszczania się pomiędzy piętrami (winda wewnętrzna): TAK
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych: TAK
 • Wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń: TAK
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem: TAK
 • Urządzenia i oferta dla osób z dysfunkcją wzroku: TAK
 • Pętla indukcyjna: NIE
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem (przewijak): NIE
 • Własny parking: NIE
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu instytucji: TAK
 • Oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym: NIE
 • Tłumacz języka migowego: NIE

Budynek Centralny. Administracja, Centralna wypożyczalnia, Czytelnia naukowa i czasopism, ul. Sobieskiego 8

 • Wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach: TAK
 • Podjazdy: Poziom 0
 • Winda: NIE
 • Możliwość przemieszczania się pomiędzy piętrami (winda wewnętrzna): NIE
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych: NIE
 • Wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń: TAK
 • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem: TAK
 • Urządzenia i oferta dla osób z dysfunkcją wzroku: NIE
 • Pętla indukcyjna: NIE
 • Pokój dla opiekuna z dzieckiem (przewijak): NIE
 • Własny parking: NIE
 • Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w pobliżu instytucji: TAK
 • Oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym: NIE
 • Tłumacz języka migowego: NIE

Używamy Cookie

Na stronie internetowej
wykorzystywane są pliki cookies,
czyli małe pliki umożliwiające
prawidłowe wyświetlanie treści
oraz analizy ruchu na stronie.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE